Dr. Mak Hoi Ting

Dr. Mak Hoi Ting Dermatologist

香港中文大學內外全科醫學士 MBChB (CUHK)

香港中文大學公共衛生碩士 MPH (CUHK)

倫敦大學臨床皮膚學文憑 DipClinDerm (Lond)

卡的夫大學實用皮膚科文憑 DPD (Cardiff)

Free Trial